Voor gelukkig samenleven.

Buurtdesign is een aanpak van De Buurtontdekkers

Waarom Buurtdesign

Ontwerpen van
oplossingen

Buurtdesign, een creatieve aanpak gebaseerd op Social Design. Het gaat om het ontwerpen van oplossingen voor sociaal maatschappelijke uitdagingen die bijdragen aan gelukkig samenleven. Met Buurtdesign ontwerpen we altijd met de mensen waar het om gaat. De aanpak gaat vooral om experiment, creativiteit en doen.

De Speelroute is een concept van De Buurtontdekkers die bewoners van alle leeftijden activeert en ontmoetingen bevordert, door het ontwikkelen van veilige, toegankelijke speel-, sport- en ontmoetingsplekken die communities verbinden. Het ontwerpproces betrekt bewoners als mede-ontwerpers, wat leidt tot een sterk gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid. De route omvat speel- en sporttoestellen, groenvoorzieningen, ontmoetingsplekken en dient als podium voor buurtinitiatieven. Het stimuleert natuurspel, educatie over lokale ecologie en inclusiviteit. Dit concept is niet alleen een fysiek netwerk, maar ook een middel voor het verlevendigen van publieke ruimtes en het bevorderen van gezondheid en verbondenheid.

De leefstraat combineert verbeterde leefbaarheid, sterkere sociale cohesie, verhoogde veiligheid en betere levenskwaliteit in de straat. Het is een strategie die ruimtes omzet in ontmoetingsplaatsen die gezondheid, duurzaamheid en sociale interactie bevorderen. Kenmerkend is de betrokkenheid van bewoners als medeontwerpers, die de straat vormgeven naar de collectieve visie van de community. De positieve verandering omvat groenvoorzieningen, ontmoetingsplekken, kunst en educatieve elementen, creëert een uitnodigende omgeving voor ontspanning en leren, en versterkt verbondenheid door activiteiten. De leefstraat dient als model voor toekomstige ontwikkelingen die fysieke en sociale omgevingen in harmonie brengen, en symboliseert de investering in levenskwaliteit en samenwerking tussen bewoners, overheden en organisaties.

In onze buurtwinkel zijn bewoners actieve ‘winkelmakers’, wat bijdraagt aan de leefbaarheid van de buurt. De winkel combineert economische en sociale doelstellingen, zoals betaalbare producten en educatieve workshops, om de community te versterken. Faciliteiten zijn bijvoorbeeld een koffiehoek, ruilwinkel, repair café en lokale markt, alle gericht op duurzaam leven, leren, delen en ondernemerschap. Educatieve workshops verrijken de kennis en vaardigheden van bewoners, wat bijdraagt aan hun empowerment. De buurtwinkel stimuleert de lokale economie en sociale structuur, en fungeert als een flexibel, innovatief ontmoetingscentrum dat bijdraagt aan een bloeiende lokale economie, sociale groei en het versterken van verbondenheid tussen communities.

BUURTDESIGN CONCEPTEN.

7 STAPPEN
BUURTDESIGN

Onze aanpak bestaat uit 7 stappen. Lees hier hoe we te werk gaan. Wil je meer weten?

AMBITIE

Bij Buurtdesign starten we met het vaststellen van een gemeenschappelijke ambitie. Dit doen we tijdens onze ‘Ambitie Expeditie’, waarbij we samen met betrokken organisaties en bewoners de toekomstige richting bepalen. Het doel is om gezamenlijk concepten te ontwikkelen die aansluiten bij de lokale uitdagingen, met een sterke nadruk op het perspectief van de bewoners. Tijdens deze stap definiëren we wat we samen willen bereiken en hoe we dit in co-creatie gaan realiseren.

Het gaat hierbij niet alleen om het bepalen van doelen, maar ook om het opzetten van een effectief samenwerkingsproces. We leggen de basis voor een vruchtbare samenwerking, gericht op het creëren van een omgeving waarin iedereen gelukkig kan samenleven. Het kernpunt is het opzetten van een co-creatie en co-design proces dat alle betrokkenen activeert en verbindt.

ONTDEKKEN

In de tweede stap van Buurtdesign ligt onze focus op het identificeren van de specifieke behoeften en uitdagingen van bewoners, in overeenstemming met onze concepten: de Speelroute, de Leefstraat en de Buurtwinkel. Onze Buurtdesigners werken nauw samen met de community, en deze aanpak brengt ons snel in een actieve ‘doen’-modus. Door te begrijpen wat belangrijk is voor hun leefomgeving, gaan we verder dan alleen luisteren; we betrekken bewoners actief bij het ontwerpproces en beginnen meteen met het gezamenlijk vormgeven van een eerste prototype. Dit zet de toon voor snelle actie en concrete resultaten, en is cruciaal voor het omzetten van behoeften in tastbare, creatieve oplossingen.

Deze betrokken benadering stelt ons niet alleen in staat om diepgaand inzicht te verkrijgen in de wensen van bewoners, maar ook om deze snel te verweven in het ontwerpen van oplossingen die naadloos aansluiten bij de lokale communities. Door deze stap te zetten, komen we direct in actie en creëren we positieve veranderingen.

UITDAGINGEN

In stap 3 van Buurtdesign concentreren we ons op het begrijpen en vormgeven van lokale uitdagingen, gebaseerd op onze concepten: de Speelroute, de Leefstraat en de Buurtwinkel. We stellen vragen als: “Hoe stimuleren we ontmoetingen specifiek in deze omgeving?” en “Hoe creëren we hier een gezondere leefomgeving?”

Onze Buurtdesigners verkennen de huidige en mogelijke toekomst van elke buurt, gericht op de ervaringen en behoeften van de bewoners. Bij het doorontwikkelen van het eerste prototype betrekken we actief de eerste gebruikers en andere bewoners. Hun feedback is cruciaal voor het aanpassen en versterken van de oplossingen, om ervoor te zorgen dat deze echt aansluiten bij de lokale community. Door deze samenwerking brengen we de essentie van elke uitdaging naar voren en bepalen we wat er nodig is om samen succesvolle veranderingen te realiseren.

OPLOSSINGEN

Na het vaststellen van de uitdagingen, ligt in stap 4 van Buurtdesign de focus op het ontwikkelen van oplossingen. Bewoners worden aangemoedigd om ideeën aan te dragen, waaruit we de meest veelbelovende selecteren. Deze stap draait om actie: we zetten ideeën om in praktische stappen. Dit vereist niet alleen creativiteit, maar ook financiële investeringen om de ideeën te kunnen uitvoeren. Het gaat om het realiseren van concrete oplossingen en het creëren van toekomstperspectieven, wat een combinatie van inzet, tijd, energie en middelen betekent. 

Ons doel is om ideeën te vertalen in realiteit, wat leidt tot positieve veranderingen en gelukkiger samenleven in de communities. Dit proces van verandering vraagt om een gezamenlijke investering, zowel in termen van inzet als financieel, om een duurzame impact in de buurt te waarborgen. 

PROTOTYPE

In stap 5 van het Buurtdesign-proces zetten we de ontwikkeling van het eerste prototype uit stap 2 voort, door het te verfijnen en uit te breiden. Tevens geven we vorm aan de oplossingen van stap 4 door zowel verbeterde als meerdere nieuwe prototypes te creëren. Daardoor worden de veranderingen tastbaar en zichtbaar voor de community en bieden ze extra ruimte voor feedback.

Deze stap focust op het daadwerkelijk testen en verfijnen van de ontwerpen, waarbij we nauw luisteren naar de stem van de community. Door het verkennen van verschillende prototypes openen we deuren naar uiteenlopende oplossingen, waardoor we samen met de bewoners kunnen bepalen welke strategie het best past bij hun behoeften en wensen. Dit proces is essentieel voor het bewerkstelligen van praktische en zinvolle veranderingen in de buurt.

TESTEN

Volgend op de ontwikkeling van prototypes in stap 5, is het testen in de buurt de volgende essentiële stap in Buurtdesign. We brengen de prototypes naar de praktijk om ze te toetsen en buurtgerichte uitdagingen te identificeren. Dit proces verzamelt waardevolle bewonersfeedback en verhoogt het vertrouwen en de acceptatie van de voorgestelde veranderingen.

Door deze prototypes in de alledaagse realiteit van de buurt te testen, evalueren we hun effectiviteit en maken we zo nodig aanpassingen. Dit zorgt ervoor dat de veranderingen niet alleen impact hebben, maar ook duurzaam zijn en goed aansluiten bij de behoeften van de communities.

 

VOLHOUDEN

Stap 7 van Buurtdesign focust op het volhouden van de bereikte veranderingen. Deze stap draait om het blijven stimuleren van de ideeën, visie en betrokkenheid van bewoners en partners, gericht op het versterken van verbondenheid en het voortzetten van samenwerking.

Voor duurzame systeemverandering is voortdurende inzet voor nieuwe houdingen, gedragingen en routines nodig. Belangrijk is dat bewoners zich verantwoordelijk voelen, zeggenschap krijgen en betrokken blijven bij de ontwikkelingen. De oprichting of versterking van een bewonersorganisatie kan hierbij ondersteunend werken.

Cruciaal voor het duurzaam houden van veranderingen is de focus op wat bewoners voor de toekomst willen, wat ze zelf kunnen bijdragen en welke ondersteuning ze nodig hebben. Het ontwikkelen van verbinding, vertrouwen en eigenaarschap is essentieel in dit voortdurende proces van sociale systeemverandering.

DE BUURTDESIGNERS

Jorben

Een ontdekker met als achtergrond Culturele Maatschappelijke Vorming. Met creatieve aanpakken en betrokkenheid, samen toe werken naar positieve verandering. Positieve verandering voor het vergroten van buurtgeluk.

Antonie

Een ontdekker met als achtergrond grafisch ontwerp op de kunstacademie. Als ontwerper ben ik altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor meer buurtgeluk. Daarin is mijn uitdaging om ontwerp toegankelijk en leuk te maken voor iedereen betrokken bij Buurtdesign. 

Ben

Een ontdekker met 45 jaar ervaring in buurt- en wijkgericht werken. Ben’s passie is het bevorderen van sociale verandering door middel van Buurtdesign. Met Ben in de buurt haal je een expert in huis die streeft naar positieve verandering in de buurt via creatieve en innovatieve oplossingen.

“BUURTDESIGNERS HEBBEN HET LEF OM TEGEN DE STROOM IN TE ZWEMMEN!”

~ Baardmannen.

Laten we samen
buurt(design)en.

Voor meer informatie en goede koffie: contact de Buurtontdekkers.